Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A Weboldal működésével kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. 

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató Weboldalán és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.kulimasz.hu

Szolgáltató adatai:

Cégnév: Prizma Kollektíva Közhasznú Egyesület
Székhely: 2475 Kápolnásnyék, Bem utca 26.
Postacím: 2475 Kápolnásnyék, Bem utca 26.
Adószám: 18201323-1-07
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-39221010
Nyilvántartási szám: 07-03-0013640
Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Fővárosi Törvényszék
Képviselő neve: Glass Benjamin Dirk
Weboldal cím: kulimasz.hu
E-mail cím: info@kulimasz.hu
Mobilszám: +36 30 164 3980

Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Tárhely.Eu Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Weboldal: tarhely.eu

Fogalmak

Szolgáltatás:
Elsődleges szolgáltatásunk a kulimasz.hu weboldalon megtekinthető városi játékokhoz és sétákhoz való hozzáférés biztosítása, bizonyos esetekben a játékok lebonyolítása. Az önállóan bejárható, okostelefonnal működő játékok esetében Felhasználó felhasználónév és jelszó segítségével lép be a Weboldalra: így éri el az általa megvásárolt játék felületét.

Felhasználó:
Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalt megtekinti, azon keresztül Szolgáltatást vesz igénybe.

Felek:
Felhasználó és Szolgáltató együttesen

Weboldal: 
A Szolgáltató által fejlesztett és üzemeltetett domainen elérhető weboldal, amelyen a Szolgáltatások elérhetőek.

Vonatkozó jogszabályok

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

ÁSZF hatály és elfogadása

A jelen Szabályzat 2023. szeptember 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a Weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére.

Részleges érvénytelenség és magatartási kódex

Abban az esetben, ha az Általános Szerződési Feltételek egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

Szerzői jogok

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Adatkezelési szabály

Adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://kulimasz.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

Megvásárolható szolgáltatások köre

Szolgáltató elsődleges szolgáltatása, hogy hozzáférést biztosít a Kulimász honlapon található városi játékokhoz.  A okostelefonnal önállóan teljesíthető játékokhoz való hozzáférés határozott idejű, a belépési adatok megküldésétől számított 30 napig érvényes. A megjelenített szolgáltatások online rendelhetők meg. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról. A Weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, speciális feltételeit. A egyes játékok adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

Felhasználó a Szolgáltatást ajándékutalvány formájában is megvásárolhatja, az utalvány a vásárlástól számított 6 hónapig érvényes. Ajándékutalvány vásárlása esetén Szolgáltató az utalvány összegének beérkezést követően e-mailben, pdf formátumban küldi el az utalványt Felhasználó számára.

A Szolgáltató által szervezett programokon, játékokon mindenki saját felelősségére vesz részt. 14 éven aluli személy a programokon kizárólag szülői felügyelettel vehet részt.

Megrendelés menete

Felhasználó a Weboldalra lépve ajánlatkérő űrlap kitöltésével jelzi Szolgáltató számára megrendelési szándékát. Kitölti a kért adatokat, melyek a következők: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, a játék tervezett időpontja, a játékosok létszáma. Az űrlap elküldését követően Szolgáltató e-mailben felveszi a kapcsolatot Felhasználóval. Amennyiben a szolgáltatás a Felhasználó által az ajánlatkérő űrlapon megjelölt időpontban nem valósítható meg, Szolgáltató ezt egyértelműen jelzi visszaigazolásában Felhasználó felé, és amennyiben Felhasználó számára megfelelő, másik időpontot keresnek. Ha Felhasználó nem kívánja más időpontban igénybe venni a Szolgáltatást, a megrendelés semmissé válik. Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó megállapodtak a Szolgáltatás időpontjában, Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót a fizetés menetéről, valamint elküldi az ehhez szükséges adatokat.

A megrendelés folyamata során adott a lehetőség a megadott adatok módosítására, javítására. Felhasználó által megadott adatok pontosságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, ezen adatok alapján állítja ki a számlát. Rendelése leadásával Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Felhasználó által hibásan megadott adatokból eredő károkat, költségeket Felhasználóra hárítani. A hibás adatbevitel miatt meghiúsult teljesítésért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Fizetési mód

Felhasználó a választott szolgáltatásért banki átutalással tud fizetni. Felhasználó az egyeztetéseket követően, a megrendelt Szolgáltatás(ok) ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a szolgáltatás igénybevételére.

Amennyiben a megvásárolt Szolgáltatás esetében szükséges, az összeg beérkezése után Szolgáltató 48 órán belül e-mailben küldi el a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges belépési adatokat (felhasználónév és jelszó), melyek segítségével Felhasználó hozzáférhet a megrendelt szolgáltatáshoz.

Szolgáltató a számlát e-mailben küldi meg Felhasználó részére.

Elállás joga

Felhasználót a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése alapján Városi séta vagy játék szolgáltatás vásárlása esetén, sem pedig az azokkal igénybe vehető programok tekintetében nem illeti meg elállási jog.

A Szolgáltató elállhat a Szolgáltatás nyújtásától, és Felhasználót kizárhatja a Szolgáltatásból akár annak megkezdését megelőzően, akár közben, ha a Felhasználó alkohol, gyógyszer, kábítószer vagy egyéb bódító anyag befolyása alatt áll, vagy viselkedésével zavarja a program zavartalan lebonyolítását, a résztvevők, a közterek, vagy az azon közlekedők nyugalmát, vagy a Szolgáltató megítélése szerint mindezek valamelyikének veszélye fennáll. A Felhasználó ebben az esetben visszatérítést, kártérítést, kártalanítást, egyéb jogcímen történő fizetést a Szolgáltatótól nem követelhet.

Szavatosság, panaszkezelés

Felhasználó szavatossági igényével, esetleges panaszával Szolgáltatóhoz fordulhat a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint. 

Ha a Szolgáltatás igénybevétele során Felhasználó hibát tapasztal, köteles azt azonnal jelezni Szolgáltató felé. A szolgáltatások igénybevételekor az tekinthető hibának, mely egyértelműen Szolgáltatónak róható fel: ilyen az okostelefonnal működő játékok esetén az online felület működésében tapasztalt hiba, vagy egyéb eszközös játék esetén a Szolgáltató által biztosított eszközök játékmenetet akadályozó hibája. Nem minősül a Szolgáltatónak felróható hibának a Felhasználó saját eszközénél felmerülő hiba és az internetes hálózat nem megfelelő működése.

Amennyiben a szolgáltatás Szolgáltatónak felróható okból meghiúsul, (tehát a játék megakad és nem játszható tovább) Szolgáltató felajánlja a javítás vagy csere lehetőségét, végső esetben a Szolgáltatás árának visszafizetését Felhasználó felé.

Szolgáltató az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembevételével az alábbi elérhetőségeken kezeli:

Telefon: +36 30 164 39 80
E-mail: info@kulimasz.hu

Panaszkezelés és minőségi kifogások kezelése során Szolgáltató a fogyasztóvédelmi törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár. Szolgáltató a beérkezett panaszokra a lehetőség szerint kettő munkanapon belül, de legkésőbb harminc napon belül írásban válaszol.

Vegyes rendelkezések

Felek vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben Felhasználó vitatott ügyében békés úton nem járt eredménnyel, jogosult a békéltető testülethez, bírósághoz, fogyasztóvédelmi hatósághoz (NFH) fordulni.

Kápolnásnyék, 2023. szeptember 1.

Kulimász

Városi játékok, séták – veletek!
Rejtvények, fordulatok, rácsodálkozások utcákon, tereken, hétköznapjaink helyszínein.

Keress minket!

info@kulimasz.hu
+36 30 164 39 80

Scroll to Top